Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

0987 9b82 380
Reposted fromdelorez delorez viapandorcia pandorcia
7279 098a 380
6652 fad1 380
Maryl Streep na planie "Wyboru Zofii" (1982)
Reposted fromslowostwor slowostwor viarzzkropka rzzkropka
7032 33cd 380
Reposted fromtasty-meme tasty-meme viablaxkseoul blaxkseoul

July 10 2015

3096 289d 380
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
2205 899a 380
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
6989 4d1c 380
7147 b702 380
Reposted fromuoun uoun viakarlaaa karlaaa
8920 0e67 380
Reposted fromrol rol viaatena atena
8221 98b9 380
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viaatena atena
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viaButWhy ButWhy
0532 a723 380

1950′s

Reposted fromLittleJack LittleJack viatake-care take-care
Reposted frombluuu bluuu viafrenatae frenatae
- W jaki sposób dowiedziałaś się, jak należy żyć?
- Metodą prób i błędów. To jedyny sposób jaki znam.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarlaaa karlaaa
3806 8a4a 380
0461 fdf1 380
7279 098a 380
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl